Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

Prosjekt «Jervejakt i Troms»

I Troms har bestanden av jerv i flere år vært over bestandsmålet og tap av sau og rein forårsaket av jerv har vært relativ store. Grunnet ekstrordinære uttak fra myndighetenes side og mer effektiv jakt, har bestanden nå nærmet seg bestandsmålet. Å holde bestanden på bestandsmålet fremover krever en fortsatt aktiv regulering. Stortinget har bestemt at reguleringen av jerv i størst mulig grad skal skje gjennom alminnelig jakt. Prosjekt Dyr i Drift har fått ansvar for iverksetting av tiltak som kan bidrar til dette. Tildigere har jaktkurs vært det dominerende aktivitet i prosjektet. De siste årene har tiltakene blitt dreid mer over til forskjellige typer tilretteleggingstiltak. Nedenfor finner du en mer detaljert omtale av prosjektet.

Deltakelse
Både enkeltpersoner og jaktlag kan delta i prosjektet, men deltakelse krever an aktiv påmelding. Dette skjer ved å benytte eget påmeldings-/søknadsskjema (se nederst).  Påmelding gjelder fra registrering til søker aktivt melder seg ut av prosjektet. Ved påmelding må en blant annet oppgi navn og kontaktinformasjon samt type tiltak og GPS-koordinater (UTM) for tiltaket.

Støttetiltak
For å kunne få bistand/støtte fra prosjektet må jeger/jaktlag være påmeldt (se ovenfor). Bistand/støtte gis i utgangspunktet form av forskjellige tilretteleggings- og kompetansetiltak, men kan også gis til bygging av egen jaktbu eller jervebås etter søknad. Aktuelle tiltak er vist nedenfor.

Jaktbu (utlån eller bygge selv)
Jervebås (utlån eller bygge selv)
Viltkamera
Åtebelysning
Annet utstyr

Tiltak som innebærer samarbeid og felleskap prioriteres. Ved søknad om tildeling/støtte til utstyr føres dette opp på påmeldings-/søknadsskjemaet (se lenke nedenfor). Hvert jaktlag skal ha oppnevnt en kontaktperson som prosjekt Dyr i Drift forholder seg til. Jeger/jaktlag er ansvarlig for å overholde regler/forskrifter knyttet opp mot jakt på jerv i lisensperioden.

Utstyr
Bu, bås og annet utstyr kan lånes ut vederlagsfritt til jeger/jaktlag etter søknad. Jeger/jaktlag er selv ansvarlig for henting og utplassering av utstyret. Jeger/jaktlag er ansvarlig for at utstyret blir oppbevart og brukt på en forsiktig måte og at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. Jeger/jaktlag er også ansvarlig for å frakte utstyret til avtalt sted ved eventuell opphør av jakt. Dersom utstyret ikke utnyttes eller brukes aktivt, regnes dette som opphør av jakta. Utstyret kan da fritt omdisponeres av prosjekt Dyr i Drift. Utplassering av jaktbu, jervebås eller annet utstyr må være godkjent av grunneier. Utplassering av jaktbu må i tillegg være godkjent av kommunen.  Prosjektet har fått laget standardskisser på jaktbu som brukes til utlån fra prosjektet. Disse kan andre også få benytte dersom ønskelig.

Fasadetegning jervejaktbu 2016

Skisse jervejaktbu pr 2016 (front)

Ved støtte til bygging av egen jaktbu kan utforming og størrelse variere, men bua skal være tilpasset jervejakt (skyteluke, observasjonsvindu). Bua bør også ha en viss grad av isolasjon eventuelt muligheter for oppvarming slik at det er mulig å holde en komfortabel innetemperatur. Prosjektet kan bidra med tilskudd inntil 20 000 kroner pr bu etter søknad. Tilskuddet utbetales kun ved dokumentasjon av kostnader. Fellestiltak prioriteres.

Prosjektet kan sette ytterligere vilkår for utlån/støtte til bu, båser og annet utstyr. Dette vil fremkomme i eget svarbrev fra prosjektet.

Lokalitet
Lokaliteten skal godkjennes av prosjektet. Ved etablering av lokalitet for jervebås skal denne også godkjenens av Fylkesmannen (brukstillatelse). Bu/bås som lånes ut av prosjektet må ikke flyttes i lisensperioden uten at dette er avklart med prosjektet og eventuelt Fylkesmannen (bås). Jeger/jaktlaget er ansvarlig for at fangst-/åteplassen holdes aktiv i lisensfellingsperioden. Jeger/jaktlag er også ansvarlig for opprydding dersom jakta opphører eller grunneier krever det.

Åtemateriell
Ved bruk av åte er jeger/jaktlag selv ansvarlig for anskaffelse av åte og at åte som brukes er godkjent. Avfall fra frittlevende vilt kan brukes som åte uten godkjenning. Ut over dette kan slakteriavfall klasse 3 fra slakterier brukes, men etter godkjenning fra Mattilsynet. Se mer om dette på Mattilsynet sine nettsider ( http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animalske_biprodukter/kan_man_bruke_animalske_biprodukter_som_aate_i_forbindelse_med_fotosafari.4233).

Bruk av nye virkemidler - prøveordning
Myndighetene har, som en prøveordning i spesielt utvalgte områder, åpnet for bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv. Prosjektområdet til Dyr i Drift (Troms fylke) er med i prøveordningen som gjelder ut jaktsesongen 2018. Virkemidlene det er snakk om er:

1. Fastmontert, kunstig lys på åteplass

2. Kamera kombinert med elektronisk overvåking for dokumentasjon av tilsyn av jervebås

Både pkt 1 og 2 krever deltakelse i prosjekt Dyr i Drift. Pkt 2 krever i tillegg brukstillatelse fra Fylkesmannen

Myndighetene har også lagt bedre til rette for bruk av snøskuter til utkjøring og tilsyn med jervebåser samt utkjøring av åte og åtebuer. Dette er imidlertid en generell ordning som ikke er knyttet til spesielle prosjekter eller prøveområder. Klikk på lenke "Svarbrev fra KLD" nedenfor for å se vilkår for de forskjellige ordningene.

Søknads- rapporterings- og loggskjema nedenfor kan du fylle inn elektronisk, eller du kan printe ut og fylle inn manuelt. For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Erlend Winje på 47329214 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Løpende informasjon vil også bli tilgjengelig gjennom nyhetsbrev fra prosjektet eller gjennom facebook-siden "Rovviltjakt Troms" (https://www.facebook.com/groups/jervejakt/).

Påmeldings-/søknadsskjema Jervejaktprosjektet (DOC)

Retningslinjer Jervejaktprosjektet (PDF)

Svarbrev fra KLD: Nye virkemidler ved lisensfelling av jerv (PDF) 

Søknadsskjema brukstillatelse jervebås (DOC)

Loggskjema hendelser/avvik - elektronisk overvåking av jervebås (DOC)

Rapporteringsskjema - bruk av kunstig lys (PDF)

Vilkår for bruk av elektronisk overvåking av jervebås (PDF)

Informasjonshefte jervejakt NJFF og NINA

Jervejaktfolder - en huskeliste for jegeren (PDF)

 

 

 


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på