Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

TAMREIN

Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på tamrein. Hvert år bevilges det betydelige midler til dette. Det er Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak som styrer hvilke tiltak som kan støttes (ny fra 1. januar 2013). Rovviltnemnda har hovedansvaret for å fordele og prioritere midlene til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i egen rovviltregion. Ved søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal det søkes gjennom elektronisk søknadssenter. Søknadsfrist er 15. januar. Søknaden behandles av Fylkesmannen som har ansvaret for å administrere ordningen.

I den nye forskriften innskjerpes kravet til at tiltaket har forebyggende effekt. Ordningen er inndelt i flere tiltakstyper, her er kun nevnt tiltak som er mest aktuelt for beitebrukere:

Tiltak med direkte tapsreduserende effekt

a) Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr

    - Flytting av tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder

    - Kalving i gjerde


b) Utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak

    - Planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltakene i A ovenfor

    - Kortvarig intensivt tilsyn ved akutte rovdyrskader i kombinasjon av f.eks bruk av
      kadaverhund eller nattkve

    - Fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål om å unngå tap til rovvilt


c) Andre tiltak som kan være tapsreduserende


Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget

a) Utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av igangsatte tiltak


b) Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåkning av beitedyr
 

c) Forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak

Ny forskrift innskrenker mulighet for å gi tilskudd til utvidet tilsyn! De mest aktuelle tilskudd i forbindelse med tilsyn i dag:

- Utvidet tilsyn med kadaversøkekvipasjer deler av beitesesongen for å avklare tapsforhold/øke
kunnskapsgrunnlaget / øke dokumentasjonsgraden.

Selv om det er en del midler tilgjengelige gjennom denne ordningen er den ikke uutømmelig. Det vil si at noen søknader prioriteres fremfor andre.  Forhold som prioriteres er hvor rovviltutsatt området er, om det er fellestiltak og om hvor stor sannsynlighet for at tiltaket vil ha forebyggende virkning. Det er ellers strammet inn på rapportering og dokumentasjon for innvilgede midler. Dette vil fremgå av vilkårene Fylkesmannen setter i tilsagnsbrevet.

For mer informasjon om de forskjellige tiltakene, søknadsprosedyre, rapportering m.m., ta kontakt med prosjektleder.


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på