Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

HUSDYR

Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på husdyr. Hvert år bevilges det betydelige midler til dette. Det er Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak som styrer hvilke tiltak som kan støttes (ny fra 1. januar 2013). Rovviltnemnda har hovedansvaret for å fordele og prioritere midlene til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i egen rovviltregion. Ved søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal det søkes gjennom elektronisk søknadssenter. Søknadsfrist er 15. januar. Søknaden behandles av Fylkesmannen som har
ansvaret for å administrere ordningen.

I den nye forskriften innskjerpes kravet til at tiltaket har forebyggende effekt. Ordningen er inndelt i flere tiltakstyper, her er kun nevnt tiltak som er mest aktuelt for beitebrukere:

Tiltak med direkte tapsreduserende effekt
a) Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr

    - Tidlig nedsanking av sau (se standard)
    
- Forsinket slipp på utmarksbeite

    - Flytting av sau til mindre rovviltutsatte beiteområder

    - Hjemmebeite
- Beredskapsareal (se standard)

    - Rovviltavvisende gjerder (se standard)

b) Utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak
    Utvidet tilsyn kan støttes i kombinasjon med
    - Bruk av vokterhund (se standard)

    - Planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltakene i A ovenfor
    
- Kortvarig intensivt tilsyn ved akutte rovdyrskader i kombinasjon av f.eks bruk av kadaverhund eller
      nattkve

c) Andre tiltak som kan være tapsreduserende

d) Driftsomstilling grunnet rovvilt (se forskrift)

Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget

a) Utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av igangsatte tiltak

b) Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåkning av beitedyr

c) Forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak

Ny forskrift innskrenker mulighet for å gi tilskudd til utvidet tilsyn! De mest aktuelle tilskudd i forbindelse med tilsyn i dag:
    - Utvidet tilsyn med kadaversøkekvipasjer i forbindelse med f.eks. tidlig nedsanking.
    - Utvidet tilsyn med kadaversøkekvipasjer deler av beitesesongen for å avklare tapsforhold/øke
      kunnskapsgrunnlaget/øke dokumentasjonsgraden.

Selv om det er en del midler tilgjengelige gjennom denne ordningen er den ikke uutømmelig. Det vil si at noen søknader prioriteres fremfor andre. Forhold som prioriteres er hvor rovviltutsatt området er, om det er fellestiltak og om hvor stor sannsynlighet for at tiltaket vil ha forebyggende virkning. Det er ellers strammet inn på rapportering og dokumentasjon for innvilgede midler. Dette vil fremgå av vilkårene Fylkesmannen setter i tilsagnsbrevet. For mer informasjon om de forskjellige tiltakene, søknadsprosedyre, rapportering m.m., ta kontakt med prosjektleder.


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på